สถิรเรืองชัย ศ. “การวัดผลเวชจริยศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ด้วยข้อสอบปรนัย”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 9, no. 2, Mar. 2017, pp. 107-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81450.