ฉายะจินดา เ. “การติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 8, no. 2, Mar. 2017, pp. 83-88, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81483.