พรมแดง ป. “ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 8, no. 1, Mar. 2017, pp. 1-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81489.