หงษ์เหลี่ยม น. “การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 8, no. 1, Mar. 2017, pp. 10-18, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81493.