สุวรรณนาคินทร์ อ. “ความรู้ ทักษะการตรวจประเมินเท้าเบาหวาน และการนำความรู้ไปใช้ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภายในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 8, no. 1, Mar. 2017, pp. 19-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81499.