รักบางบูรณ์ ธ. “ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาทัศนคติต่อวิชาชีพของนักศึกษากายอุปกรณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 8, no. 2, Mar. 2017, pp. 62-69, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81525.