ธรรมวุฒิ ว. “การสำรวจปริมาณและมูลค่ายาเหลือใช้ในผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 7, no. 1, Mar. 2017, pp. 20-25, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81545.