เชื่อมสุข ป. “งานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 7, no. 2, Mar. 2017, pp. 84-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81584.