ศรีประภาภรณ์ ว. “ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน : กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 6, no. 1, Mar. 2017, pp. 15-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81670.