บวรกิตติ ส. “ปฏิทัศน์รายงานเนื้อปอดและเยื่อหุ้มปอดผิดปรกติในคนงานโรงงานกระเบื้องมุงหลังคา”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 6, no. 1, Mar. 2017, pp. 46-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81675.