สถิรเรืองชัย ศ. “การรักษาความลับของผู้ป่วย”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 6, no. 2, Mar. 2017, pp. 95-100, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81709.