นวพันธุ์ ก. “การติดเชื้อของสะดือและการดูแลสายสะดือในทารกแรกเกิด”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 4, no. 3, Apr. 2017, pp. 83-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81920.