สุขพณิชนันท์ ส. “การตีพิมพ์บทความซ้อนและการส่งต้นฉบับซ้อน (Duplicate Publication & Submission)”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 1, Apr. 2017, pp. 7-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81956.