เจียรกุล น. “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์สัมพันธ์กับผลการสอบเพื่อวุฒิบัตรอายุรศาสตร์หรือไม่”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 1, Apr. 2017, pp. 10-15, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81957.