เพ็ชรยิ้ม ส. “การชักนำให้เกิดการเจ็บครรภ์ (Induction of Labor)”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 1, Apr. 2017, pp. 21-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81960.