ไอรมณีรัตน์ เ. “การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 1, Apr. 2017, pp. 31-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81961.