เศรษฐบรรจง ส. “พิษวิทยากับการชันสูตรพลิกศพ Toxicology in Medicolegal Death Investigation”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 2, Apr. 2017, pp. 84-91, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81974.