ปาลเดชพงศ์ เ. “การออกกำลังกายในน้ำ – ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 2, Apr. 2017, pp. 92-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81975.