สุขพณิชนันท์ ส. “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ปาจรีย์”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 2, Apr. 2017, pp. 107-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/81978.