สวัสดิ์มงคล ป. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการให้รหัสโรค หัตถการและการผ่าตัดของผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศิริราช (Factors Influence the Success of ICD Coding for Inpatients at Siriraj Hospital)”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 2, no. 3, Apr. 2017, pp. 121-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82027.