ถิฐาพันธ์ ว. “การฝากครรภ์ยุคใหม่”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 1, Apr. 2017, pp. 13-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82072.