ถิฐาพันธ์ ว. “ที่มาศัพท์แพทย์: โรคของสะดือ”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 1, Apr. 2017, p. 55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82080.