สุวรรณกูล ภ. “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ทินรัตน์ สถิตนิมานการ”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 1, Apr. 2017, pp. 61-63, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82085.