เลิศบรรณพงษ์ ต. “น้ำหนักตัวมารดากับการตั้งครรภ์: ปัจจัยที่สูติแพทย์อาจมองข้าม”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 2, Apr. 2017, pp. 81-90, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82108.