ถิฐาพันธ์ ว. “ที่มาศัพท์แพทย์: ภาวะกะเทย (Hermaphrodite)”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 2, Apr. 2017, pp. 105-6, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82118.