ธรรมลิขิตกุล ว. “โคลิสติน: ยาต้านจุลชีพสำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียกรัมลบดื้อยา”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 3, Apr. 2017, pp. 152-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82129.