ฟองศิริไพบูลย์ ว. “ปัญหาและอุปสรรคด้านหัตถการต่อการเรียนรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบัน”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 3, Apr. 2017, pp. 171-82, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82136.