พวงวรินทร์ น. “ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 1, no. 3, Apr. 2017, pp. 191-2, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/82138.