ธรรมอักษร ภ. “การให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 10, no. 1, May 2017, pp. 34-41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/87530.