วิบูลย์สุข ส. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 10, no. 2, Aug. 2017, pp. 83-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97669.