ดังก้อง แ. “การกายภาพบำบัดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”. Siriraj Medical Bulletin, vol. 10, no. 2, Aug. 2017, pp. 115-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/97678.