นาคช่วย ปนิฏฐา, อินประสงค์ ละมัยพร, ตันตระกูล วารินทร์, ทองใบ ปดิวรัดา, and จันต๊ะนุ พิไลวรรณ. “MEWS: Adult Pre Arrest Sign กับบทบาทพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 10, no. 3 (December 20, 2017): 186–190. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106238.