วัฒนายิ่งเจริญชัย รุจิรา. “วิธีคุมกำเนิดระยะยาว : ห่วงอนามัยคุมกำเนิด”. Siriraj Medical Bulletin 10, no. 3 (December 20, 2017): 204–212. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/106250.