เรืองวิญญูเวช อุชุตา. “นวัตกรรม Skin Port Protector”. Siriraj Medical Bulletin 11, no. 1 (June 8, 2018): 46–50. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/127704.