ตั้งสุขเกษมสันติ์ พัชรี, บริสุทธ์ จงรักษ์, ไวศยะ สมจิตร, นิตยะ ประภา, เอี่ยมลำน้ำ กัลยาณ์, and ลิ้มประยูร กวีวรรณ. “ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแล ผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ทางปากต่ออุบัติการณ์การหลุดของ ท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนใน หออภิบาลผู้ป่วยเด็ก”. Siriraj Medical Bulletin 11, no. 2 (October 16, 2018): 103–109. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/150663.