วังแสง ชลนรรจ์. “การตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิด จังหวะด้วยเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้า หัวใจ Cardiac Event Monitor”. Siriraj Medical Bulletin 11, no. 3 (January 4, 2019): 208–215. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/164857.