ประชากิจ ศลิตา, รามณรงค์ พชร, ชื่นสกุล นาริชาติ, วรรณภูมิ แม้นมาศ, นราจีนรณ ขวัญนรา, ล้ำเลิศกิจ ณัชกร, คำแก้ว นันทิพัฒน์, หาญผดุงกิจ กมลทิพย์, อัครเสรีนนท์ ประวิทย์, and เลาหพันธ์ ทวี. “การศึกษาน้ำหนักการนวดไทย แบบราชสำนักของแพทย์แผนไทย ประยุกต์ที่มีอายุการทำงานแตกต่าง กันโดยใช้หุ่นจำลองที่มีโหลดเซลล์ เซนเซอร์ในการทดสอบ”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 3 (June 27, 2019): 155–161. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198256.