นักไร่ นุชจรี, ลีวานันท์ ปิยะฉัตร, and แสงศรี วิยะดา. “การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด หัวใจที่ได้รับการสวนหัวใจผ่าน หลอดเลือดแดงเรเดียล”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 3 (June 27, 2019): 168–174. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198397.