พนาดำรง เอกกนก. “การเขียนเรื่องเล่า ด้วยเทคนิค การเล่าเรื่อง (Story Telling)”. Siriraj Medical Bulletin 9, no. 3 (June 27, 2019): 194–196. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/198452.