กิจเลิศผล อารยา, กิรติวงศ์วรรณ รังสิมา, กาญจนาเพ็ญกุล ดลพร, หอมเทียน จิตติมา, นุชสา พัชรินทร์, ลิบุตรดี ธนัชพร, and ฬียาพรรณ จิรพงษ์. “โครงการวิจัยต้นทุน และประโยชน์ในการสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์อัตโนมัติของหน่วยตรวจโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 12, no. 2 (July 19, 2019): 72–78. Accessed February 29, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204218.