หนูเสน พิราวรรณ, แรงครุฑ สุวรรณี, and ทองสุขใส สัญชัย. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 12, no. 2 (July 19, 2019): 87–94. Accessed February 24, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204225.