นาคบุญนำ ระพีพัฒน์, ผึ่งผาย กรดา, and กังธีรวัฒน์ วริษฐา. “การใช้เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม”. Siriraj Medical Bulletin 12, no. 2 (July 19, 2019): 116–121. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/204235.