โสธนะเสถียร สุรพงษ์, and ศรีประภาภรณ์ วัลลีย์. “การจัดการทางการสื่อสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 3, no. 1 (February 24, 2020): 31–39. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239938.