สุขพิชนันท์ สัญญา. “เพื่อผู้ป่วยดุจคนรัก เพื่อสังคมและโลกที่สันติสุข”. Siriraj Medical Bulletin 3, no. 3 (February 24, 2020): 114–115. Accessed February 28, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239946.