สุศิวะ จักรพันธ์, รัชตเมธาวิน ศิริรัตน์, ลำใย โฆษิต, บุญประเสริฐ สายพิน, เตชะวรพัฒนา สมฤกษ์, and คำก้อน สำราญ. “ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบเวชสารสนเทศเพื่อการสั่งยาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล”. Siriraj Medical Bulletin 3, no. 3 (February 24, 2020): 121–128. Accessed March 5, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/239949.