นวลมิ่ง ประทุม, ตันสกุล สุวพรรณ, ซื่ออุดมทรัพย์ จตุพล, and ศรีนวลไชย วรวรรธพ์. “การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารของบริษัทประกันชีวิตถึงหอผู้ป่วยเพื่อช่วยลดเวลาการรอกลับบ้านของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช”. Siriraj Medical Bulletin 13, no. 1 (February 26, 2020). Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240039.