คงสมชม อัญชลี, สุดาชม วัชระ, and เจนวรรณธนะกุล ประวิตร. “ปวดหลังเรื้อรัง ต้องทำอย่างไร”. Siriraj Medical Bulletin 13, no. 1 (February 26, 2020). Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/240048.