ยวนใจ อำพวรรณ์, กลิ่นขจร อุ่นเรือน, วรมาลี สุพรรษา, and วัชระเกษมสุนทร จรินทร์รฐา. “ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 : รายงานผู้ป่วย”. Siriraj Medical Bulletin 13, no. 2 (May 8, 2020): 155–163. Accessed February 23, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241655.