ศรีสันติโรจน์ ณัฐฐิณี. “การให้วิตามินเคเพื่อป้องกันดรคเลือดออกในทารกแรกเกิด”. Siriraj Medical Bulletin 4, no. 1 (May 18, 2020): 5–7. Accessed March 2, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/241877.