สุขพณิชนันท์ สัญญา. “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิวัฒน์ จันทรกุล”. Siriraj Medical Bulletin 4, no. 1 (May 29, 2020): 15–18. Accessed March 1, 2024. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/simedbull/article/view/242184.